Програми 8-11 класи
Програма "Основи економіки"
для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням економіки
за редакцією Л.П. Крупської (70 год.)

Розділ  І. Вступ до економіки (12 год. )

Тема 1. Історичний погляд на економічний розвиток країни (2 год.)
Поняття "економіка". Економіка як сукупність видів діяль­ності в різні економічні періоди. Особливості господарювання на території України.
Учні повинні знати:
1. Що таке натуральне господарство.
2. Що таке товарне господарство.
Учні повинні вміти:         
1. Описувати економічні устрої в різні історичні періоди та порівнювати їх.
2. Наводити приклади економічних устроїв.


Тема 2. Усе починається з потреб (2 год.)
Поняття "потреби". Види потреб: особисті і суспільні, матеріальні і духовні, поточні та перспективні. Безмежність потреб. Підвищення потреб.
Учні повинні знати:
1. Сутність поняття "потреби".
2. Види потреб.
3. Про безмежність потреб.
4.  Про підвищення потреб.
Учні повинні вміти:
1. Наводити приклади потреб кожного члена родини.
2. Розподіляти особисті потреби на розумні та нерозумні, поточні та перспективні та обґрунтовувати їх.

Тема 3. Які блага необхідні людині (2 год.)
Блага. Економічні та неекономічні блага. Види економіч­них благ: споживчі та інвестиційні блага. Економічні блага: товари і послуги. Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари і послуги.
Учні повинні знати:
1. Поняття "блага", "товари", "послуги".
2. Відмінності між економічними та неекономічними благами.
3. Види економічних благ.
4. Відмінності між товарами-замінниками і доповнюючими товарами.
5. Відмінності між безкоштовними економічними та неекономічними благами.
Учні повинні вміти:
1. Описувати, як безкоштовне благо перетворюється на економічне.
2. Наводити умови цього перетворення.
3. Відрізняти товари і послуги.
4. Наводити приклади товарів доповнюючих і товарів-замінників.  

Тема 4.  Які ресурси потрібні для виробництва благ (2 год.)
Ресурси. Сировина. Види виробничих ресурсів: природні, трудові, капітальні, підприємницькі здібності. Відновлювальні та невідновлювальні ресурси.
Підприємець та його роль у розвитку суспільства. Ви­робництво. Ефективність виробництва. Продуктивність праці.  
Учні повинні знати:
1. Поняття "ресурс".
2. Види ресурсів та відмінності між ними.
3. Сутність поняття "проміжний товар".
4. Особливості підприємницького ресурсу.
5. Фактори, що впливають на зростання продуктивності праці.
Учні повинні вміти:
1. Відрізняти проміжний товар від природного ресурсу.
2. Визначати, які ресурси потрібні для виготовлення пев­ного товару (послуги).
3. Визначати риси підприємця і виявляти їх у себе.

Тема 5. Проблема вибору та його ціна (3 год.)
Обмеженість ресурсів. Безмежність потреб. Основне еко­номічне протиріччя (між безмежними потребами і обмеже­ними ресурсами). Багатоваріантність вибору. Критерії вибору. Сітка прийняття рішення. Альтернативна вартість. Крива виробничих можливостей та її аналіз.
Учні повинні знати:
1. Чому людина завжди повинна робити вибір.
2. Як визначаються альтернативи і критерії вибору.
3. Що демонструє КВМ.
Учні повинні вміти:                                
1. Користуватися сіткою вибору для вирішення особистих проблем.
2. Наводити приклади вибору, які здійснювала родила, за останній час.
3. Будувати КВМ за конкретними даними.
4. Розрахувати альтернативну вартість за допомогою КВМ.

Тема 6. Предмет економіки (1 год.)
Що вивчає економіка як наука. Що дає людині знання економіки.
Учні повинні знати:
1. Що вивчає економіка, як наука?                .
2. Що є предметом економіки?
3. Для чого людині потрібно вивчати економіку?
Учні повинні вміти:
1. Наводити приклади економічних явищ, що відбува­ються на рівні сім'ї, регіону, країни.

РОЗДІЛ II. Основи ринкової економіки (10 год.)

 Тема 7. Типи економічних систем (2 год.)
Основні питання економіки: що?, як?, для кого?. Що таке економічна система? Типи економічних систем: традиційна, командна, ринкова. Соціальні цілі економічних систем. Пе­реваги і недоліки, характерні для різних економічних систем. Сучасна (змішана) економічна система.
Учні повинні знати:
1. Які економічні проблеми повинна вирішувати еко­номіка будь-якої країни?
2. Що таке економічна система?
3. Типи економічних систем. Їх недоліки та переваги.
4. Перерахувати соціальні цілі економічних систем.
Учні повинні вміти:
1. Обґрунтовувати необхідність існування змішаних еко­номічних систем.
2. Наводити риси кожною типу економічної системи, що притаманні економіці України.
3. Оцінювати ступінь реалізації в Україні основних еко­номічних цілей.

Тема 8. Що треба знати, щоб стати власником (2 год.)
Що таке власність. Суб'єкти і об'єкти власності. Право власності: право володіння, право користування, право роз­порядження. Форми власності. Роздержавлення. Приватизація.
Учні повинні знати:
1. Що таке власність і її форми.
2. Про вплив власності на ефективність виробництва та розподіл благ.          
Учні повинні вміти:
1. Наводити приклади об'єктів та суб'єктів власності.
2. Аналізувати та наводити приклади того, як права володіння, користування, розпорядження на один і той, же об'єкт розподіляються між різними суб'єктами
.
Тема 9. Умови виникнення ринкової економіки (3 год.)
Натуральне господарство та його недоліки. Розподіл праці та економічне обособлення.
Виникнення товарного виробництва. Спеціалізація. Обмін. Ринок. Види ринків. Основні умови ефективного функціонування ринку: політичні, соціальні та економічні (економічна сво­бода, конкуренція, вільне ціноутворення). Функції ринку в сучасних умовах.
Учні повинні знати:
1. Умови виникнення ринку.
2. Види ринків.
3. Характерні риси ринку.
4. Основні функції ринку.
5. Які умови потрібно створити в Україні для ефективного функціонування ринку.
Учні повинні вміти:
1. Показати, які функції виконує ринок в сучасній Україні.
2. Наводити приклади спеціалізації.
3. Визначати напрями спеціалізації підприємств вашого населеного пункту.
4. Наводити приклади вигод від добровільного обміну.

Тема 10. Для чого потрібні гроші (1 год.)
Бартер. "Товарні" гроші та їх недоліки. Властивості грошей. Сутність грошей. Функції грошей. Безготівкові та готівкові гроші. Валюта.
Учні повинні знати:
1. Причини виникнення грошей.
2. Які властивості притаманні грошам та які функції вони виконують.
3. Які види грошей функціонують в сучасній економіці.
Учні повинні вміти:
1. Пояснювати, в яких випадках використовуються без­готівкові та готівкові гроші.
2. Обґрунтовувати необхідність захисту грошей від підробок.

Тема 11. Кругообіг економічної діяльності (2 год.)
Основні суб'єкти ринкової економіки (домогосподарства та фірми) і реалізація їх інтересів в ринкових умовах. Що показує економічний кругообіг. Ринок ресурсів. Ринок то­варів і послуг.
Учні повинні знати:
1. Про основних суб'єктів ринкової економіки.
2. Схему кругообігу.
3. Роль ринків (ресурсів та товарів і послуг) у погодженні інтересів суб'єктів ринку.                                
Учні повинні вміти:
1. Накреслити та пояснити схему кругообігу.
2. Визначити економічні інтереси споживачів та виробників.
3. Розрізняти інтереси родини, як покупця і як продавця.

розділ  III.  Ринковий механізм (9 год.)     

Тема 12. У чому полягає раціональна поведінка споживача (2 год.)
Корисність товарів та послуг. Гранична (маргінальна) корисність. Закон спадної граничної корисності. "Криві байдужості" та бюджетного обмеження. Правила максимальної корисності. Значення теорії граничної корисності для суб'єктів ринку.
Учні повинні знати:
1. Зміст поняття "корисність", "гранична корисність".
2. Як впливає закон спадної граничної корисності на раціональну поведінку споживача.
3. Як використовується правило максимальної корисності для отримання максимальної корисності для всіх членів родини.
4. Відмінності між максимальною і граничною корисностями.
Учні повинні вміти:
1. Наводити приклади використання закону спадної ко­рисності у діяльності фірм.
2. Підтвердити прикладами, що корисність — суб'єктивне поняття.

Тема 13. Як діє закон попиту (3 год.)
Попит. Величина попиту. Крива попиту. Закон попиту. Нецінові чинники попиту (рівень доходу, очікування та упо­добання споживачів, ціни на товари — компліменти і товари — субститути, кількість споживачів). (Цінова еластичність попиту та її види. Коефіцієнт цінової еластичності).
Учні повинні знати:
1. Поняття "попит", "величина попиту", "компліменти", "субститути", "цінова еластичність".
2. Яка залежність існує між ціною і величиною попиту?
3. Як розрахувати коефіцієнт еластичності.
4. Які чинники змінюють попит.
Учні повинні вміти:
1. Аналізувати зміни у попиті на певний товар під впли­вом конкретних чинників.
2. Будувати криву попиту за наведеними даними.
3. Відрізняти попит від величини попиту.
4. Прогнозувати зміни у попиті на певний товар під впливом цін на товари-замінники або доповнюючі товари.
5. Показувати графічно зміни попиту та величини попиту.

Тема 14. Як аналізувати ринкову пропозицію (2 год.)
Пропозиція. Величина пропозиції. Крива пропозиції. Закон пропозиції. Нецінові фактори пропозиції (технологія, ціни на ресурси, податки, субсидії, кількість виробників).
Учні повинні знати:
1. Поняття "пропозиція", "величина пропозиції", нецінові фактори пропозиції.
2. Залежність між ціною та величиною пропозиції.
3. Як впливає зміна нецінових чинників на зміну пропозиції.
Учні повинні вміти:
1. Відрізняти пропозицію від величини пропозиції.
2. Будувати криву пропозиції за конкретними даними.
3. Показувати графічно зміни пропозиції та величини пропозиції.

Тема 15. Взаємодія попиту і пропозиції (2 год.)
Ринкова ціна. Ціна рівноваги. Графічне зображення рин­кової рівноваги. Дефіцит. Надлишок. Можливі причини їх виникнення. Взаємозалежні ринки.
Учні повинні знати:
1. Як встановлюється ціна в умовах вільної конкуренції.
 2. Як підрахувати дефіцит, надлишок.
3. Про взаємозалежність ринків.
Учні повинні вміти:
1. Визначати алгебраїчним та графічним способами ціну рівноваги, величину дефіциту та надлишку.
   2. Прогнозувати вплив командних методів встановлення меж цін на порушення ринкової рівноваги.
3. Прогнозувати зміни рівноважної ціни від подій на взаємопов'язаних ринках.

РОЗДІЛ IV. Як не збанкрутувати (7 год.)

Тема 16. Яку організаційно-правову форму підприємства обрати? (2 год.)
     Підприємництво. Підприємець. Підприємство. Організаційні види підприємств, засновані на приватній власності, їх пе­реваги та недоліки.

Тема 17. Для чого потрібно вивчати види конкуренції (2 год.)
Види ринків. Ринок досконалої та недосконалої конку­ренції. Олігополія. Монополія.

Тема 18. Як досягти найбільшого прибутку (3 год.)
Витрати. Зовнішні (явні) та внутрішні (неявні) витрати. Постійні витрати. Змінні виграти. Загальні витрати. Маргінальні (граничні) витрати. Дохід. Прибуток: економічний та розрахунковий (бухгалтерський). Прийняття рішення фірмою про встановлення ціни на свою продукцію. Банкрутство.

Тема 19. Ринкова інфраструктура — необхідна складова ринку (2 год.)
Ринкова інфраструктура. Її роль для ефективного функціо­нування підприємства та як захист від банкрутства. Основні елементи інфраструктури: банки, страхові компанії. Які по­слуги можна в них отримати.
Учні повинні знати:
1. Що впливає на вибір організаційної форми підприємства.
2. Недоліки та переваги різних типів підприємств.
3. Як рахувати доход, витрати, прибуток.
4. Для чого потрібно знати про неявні витрати.  
5. За яких умов підприємництво стає банкрутом.
6. Про особливості встановлення ціни.
7. Які функції виконують банки, біржі та страхові ком­панії в ринковій економіці.
10. Які послуги можна отримати у цих установах.
Учні повинні вміти:
1. Розпізнавати форми підприємств у своєму населеному пункті.
2. Мотивувати за необхідності певний вибір організаційно-правової форми підприємства,
3. Розраховувати дохід, прибуток, витрати за наведеними даними.
4. Обирати шляхи для зменшення витрат виробництва.
 5. Визначати вид ринку для конкретних товарів або послуг.

РОЗДІЛ V. Чи потрібна держава для розвитку ринку (5 год.)

Тема 20. Держава — споживачеві (2 год.)
Громадські товари та послуги. Роль держави по забезпе­ченню ними суспільства. Витрати та вигоди третьої сторони. Захист населення під негативних наслідків виробництва.
Захист прав споживача. Закон України „Про захист прав споживачів”. Страхування. Види страхування.   

Тема 21. Держава — підприємцю (1 год.)
Захист прав власності. Захист конкуренції. Антимонопольне законодавство.

Тема 22. Соціальний захист населення (2 год.)                
Споживчий кошик. Нерівність доходів. Як перерозподіляються доходи. Соціальна допомога. Компенсації. Пільги. Медичне страхування. Пенсійне забезпечення.

Тема 23. Де держава бере гроші і як їх розподіляє? (2 год.)
Основні джерела фінансових надходжень. Податкова си­стема. Основні види податків. Типи оподаткування: регре­сивний, пропорційний, прогресивний.
Державний бюджет. Основні статті державного бюджету. Від чого можуть залежати пріоритети фінансування статей при роз­поділі доходної частини бюджету? Дефіцит державного бюджету.
Учні повинні знати:
1. Про причини необхідності захисту конкуренції.
2. Поняття громадських товарів і послуг.
3. Про величину споживчого кошика в Україні.
4. Чому держава має перерозподіляти ресурси та доходи.
5. Де держана бере гроші.
6. Чому існують різні види податків.
7. До кого звернутися про фінансову допомогу.
Учні повинні вміти:
1. Визначати вид податків.
2. Рахувати податок.
3. Використовувати знання Закону України "Про захист прав споживачів".

Розділ VI. Джерела особистого доходу (6 год.)

Тема 24. Заробітна плата (2 год.)
Заробітна плата. Від чого залежить її величина? Податок. Декларація про доходи.
Форми оплати праці. Трудова угода. Особливості по­ведінки при працевлаштуванні.

Тема 25. Доходи від цінних паперів (2 год.)
Цінні папери. Облігації.
Як стати акціонером. Акція. Прості та привілейовані акції. Особливості придбання акцій. Облігація.

Тема 26. Я клієнт банку (2 год.)
Як обрати банк. Види вкладів. Банківський процент. Простий та складний проценти. Як зробити вклад. Види банківських послуг.
Учні, повинні знати:
1. Джерела поповнення особистого доходу.
2. Про форми оплати праці.
3. Від чого залежить величина заробітної плати в рин­ковій економіці.
4. За яких умов доцільно вкладати гроші в акції.
5 Особливості користування акціями та отримання диві­дендів.
6. За яких обставин доцільно купувати облігації.
7. Як обирати банк для вкладів.
8. Про послуги, які надають банки.
Учні повинні вміти:
1. Заповнювати декларацію про доходи.
2. Рахувати податок.
3. Шукати роботу, заповнювати анкети, заяви, розмовляти з роботодавцем.
4. Обчислювати проценти по вкладах.

Розділ VII. Чому змінюється багатство держави ( 7 год.)

Тема 27. Як створюється та вимірюється багатство держави ( 3 год.)
Що таке багатство держави. Основні вимірники багатства. ВВП. ВВП на душу населення. Індекс цін (дефлятор ВВП). Реальний та номінальний показники ВВП.
Шляхи створення багатства: екстенсивний та інтенсивний. Економічне зростання, циклічність розвитку економіки.

Тема 28. Побічні ефекти економічного розвитку. Інфляція ( 2 год.)
Інфляція. Причини, за яких може виникати інфляція. Темп інфляції. Види інфляції за темпом. Рівень інфляції. Реальні та номінальні показники ВВП. Як впливає інфляція на рівень доходів населення. Хто страждає, а хто виграє від інфляції. Чи можна врахувати інфляцію?

Тема 29. Побічні ефекти економічного розвитку. Безробіття ( 2 год.)
Безробіття. Види безробіття. Рівень безробіття кого можна вважати безробітним. Як захистити себе під час тривалого безробіття.
Учні повинні знати:
1.      Що таке інфляція.
2.      Як рахувати рівень інфляції.
3.      Як впливає рівень інфляції на рівень доходів.
4.      Типи безробіття.
5.      Як можна захищати свої доходи від інфляції.
Учні повинні вміти:
1. Враховувати темпи інфляції при розрахунках реальних доходів населення.
2. Розраховувати зміну рівня життя.
3. Розраховувати втрати національного багатства від безробіття.

Розділ VIII. Глобальні світові проблеми ( 4 год.)

Тема 30. Еволюція світового господарства ( 2 год.)
Вплив розвитку проблем на формування світового господарства. Спеціалізація. Кооперація.
Для чого потрібна міжнародна торгівля. Принципи абсолютної та порівняльної переваг. Експорт. Імпорт. Валютні розрахунки в міжнародній торгівлі.
Міграційні процеси та їх проблеми.

Тема 31. Як вирішувати екологічні проблеми ( 2 год.)
Екологічні проблеми навколишнього середовища – економічні проблеми світового співтовариства. Забруднення. Збереження ресурсів. Відновлення ресурсів.
Учні повинні знати:
1. Роль міжнародного поділу праці у формуванні світового співтовариства.
2. Про інтернаціоналізацію виробництва та його наслідки.
3. Принципи абсолютних та порівняльних переваг.
4. Про екологічні проблеми навколишнього середовища своєї місцевості, України, Європи, світу та їх вплив на умови життя сучасної людини.
5. Про взаємозв’язок екологічних та економічних проблем в суспільстві.
Учні повинні вміти:
1. Оцінювати альтернативну вартість екологічних криз.
2. Обґрунтовувати напрямки спеціалізації країн за невидимими даними.
3. Розрахувати вигоди або витрати від змін валютних курсів.


Повторення – 2 год.
Екскурсії – 4 год.

Резерв – 2 год.

Немає коментарів:

Дописати коментар